Sekretarz


Funkcję Sekretarza Powiatu Strzelińskiego sprawuje - Renata Dobucka


Telefon:
 

Tel. (071) 39 23 016

 

pokój 113

 1. Sekretarz Powiatu wykonuje zadania wyznaczone przez Starostę i określone Regulaminem.
 2. Sekretarzowi bezpośrednio podlega Wydział Organizacyjno - Administracyjny.
 3. Sekretarz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, z wyjątkiem związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem jego wynagrodzenia.

Do zadań Sekretarza należy:
 
 1. organizowanie pracy Starostwa i nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę obywateli i sprawny obieg dokumentów,
 2. koordynowanie pracy Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją zadań przez ten Wydział,
 3. inicjowanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Starostwa,
 4. nadzór nad przestrzeganiem w Starostwie instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 5. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i innych aktów wewnętrznych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji i przestrzegania,
 6. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i z realizacją polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 7. nadzór nad mieniem Starostwa oraz nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 8. bieżący nadzór nad rzetelnym i terminowym udzielaniem odpowiedzi na wnioski i interwencje Posłów i Senatorów RP, interpelacje i zapytania radnych oraz nad załatwianiem skarg i wniosków obywateli,
 9. nadzór nad przygotowaniem i realizacją uchwał Rady i Zarządu,
 10. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 11. dokonywanie okresowych ocen pracy pracowników Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
 12. wnioskowanie do Starosty w sprawach dotyczących stosunków pracy podległych pracowników oraz o przyznanie im nagród lub zastosowanie wobec nich kar przewidzianych w przepisach prawa,
 13. akceptowanie wniosków o udzielenie urlopu pracownikom Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego a w razie nieobecności Starosty - Wicestaroście,
 14. kierowanie pracą Starostwa podczas nieobecności Starosty i Wicestarosty, w tym udzielanie zleceń w trybie awaryjnym,
 15. wykonywanie kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania podległego Wydziału i obowiązujących przepisów prawa,
 16. prowadzenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009 w zakresie merytorycznym stanowiska i Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.
 

W razie nieobecności Sekretarza zastępuje każdorazowo wskazany przez Sekretarza i zaakceptowany przez Starostę pracownik.

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2018 09:15:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie