Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa


Funkcję Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa sprawuje - Barbara Witkowska
Telefon:

Tel (071) 39 23 016, pokój 106
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Do zadań Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa należy:
 1. badanie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 2. sprawdzanie bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
 3. weryfikowanie zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przypisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
 4. nadzorowanie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 5. badanie zgodności stosowanych wyrobów budowlanych z obowiązującymi normami.
 6. wydawanie decyzji administracyjnych, w tym:
  1. pozwoleń na budowę, rozbiórkę, wykonanie robót budowlanych,
  2. zatwierdzenie projektów budowlanych,
  3. odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
  4. stwierdzających wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  5. przenoszących decyzję o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
  6. zatwierdzających zmiany do projektu budowlanego,
  7. sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub naruszających ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,
  8. dotyczących wejścia na teren sąsiednich nieruchomości.
 7. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących robót budowlanych niewymagających wydawania decyzji, tj.:
  1. o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych,
  2. o rozbiórce obiektu budowlanego,
  3. o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 8. nakładanie obowiązku:
  1. uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
  2. usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
  3. ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, zapewnienia nadzoru autorskiego, prowadzenia dziennika budowy, ustanowienia kierownika budowy,
  4. uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia.
 9. wykonywanie innych czynności, w tym:
  1. występowanie, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, do właściwego ministra w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
  2. prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę i rejestrów wydanych decyzji pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie ich do organu wyższego stopnia,
  3. przekazywanie decyzji pozwoleń na budowę organom, które wydały decyzję o warunkach na zabudowy,
  4. uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, w zakresie: linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych; przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
  5. rejestrowanie dzienników budowy.
 10. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego poprzez:
  1. niezwłoczne przekazywanie decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  2. uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
  3. udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  4. zawiadamianie o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych.Wydział wykonuje też zadania wynikające z innych ustaw, tj.:
 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  1. analiza projektów z zakresu planowania przestrzennego w granicach właściwości organów Powiatu i odnoszących się do jego obszaru,
  2. przygotowanie dla Zarządu opinii projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
  3. przygotowywanie dla Zarządu opinii projektów planów miejscowych w zakresie odpowiednich zadań samorządowych,
  4. przygotowanie dla Zarządu opinii dot. uzgodnienia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych.
 3. Ustawa o opłacie skarbowej:
  1. ustalanie opłaty skarbowej.
 4. Ustawa o własności lokali:
  1. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych:
  1. wydawanie zaświadczeń poświadczających powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.
 6. Ustawa o statystyce publicznej i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej:
  1. sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego meldunków, sprawozdań wynikających z aktualnych przepisów.

Pozostałe zadania Wydziału:
 1. Prowadzenie archiwum wydziałowego,
 2. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji, zaświadczeń,
 3. Współpraca z innymi Wydziałami.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2011 16:20:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie