Referat Gospodarki NieruchomościamiFunkcję Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami sprawuje - Bernadetta Kozuń


Telefon:


tel 39 23 016 w. 45


pokój 207


Nadzór nad Referatem Gospodarki Nieruchomościami sprawuje Starosta


Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami nalezy:


Z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 3. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
 4. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i trwałego zarządu,
 5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
 6. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
 7. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także zwrotu nieruchomości zamiennej,
 8. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości wszelkich instalacji podziemnych, naziemnych lub nadziemnych jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
 9. przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
 10. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń w tym zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
 11. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 12. występowanie do instytucji państwowych o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
 13. występowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie decyzji w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków,
 14. umieszczanie na zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru, znaków informujących o tym, iż zabytek ten podlega ochronie,
 15. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, w formie ustanowienia czasowego zajęcia, do czasu usunięcia zagrożenia,
 16. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

 1. wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej,
 2. naliczanie należności jednorazowej i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 3. wydawanie decyzji z zakresu rekultywacji gruntów zdegradowanych i zdewastowanych,
 4. wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej bez decyzji zezwalającej na takie wyłączenie,
 5. wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej niezgodnie z przepisami ustawy,
 6. wydawanie decyzji ustalającej obowiązek corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przez osobę powodującą ograniczenie wartości użytkowej gruntów, równowartości opłaty rocznej w takiej części w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości użytkowej - w razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych.

Z zakresu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:

 1. prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnego przyznania działki gruntu osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Państwa lub zstępnemu tej osoby,
 2. prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnego przyznania własności działki pod zabudowaniami osobie której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

Z zakresu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym:

 1. prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnego przyznania własności działki pod zabudowaniami osobie będącej właścicielem budynków będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności.

Z zakresu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych:

 1. wydawanie zaświadczeń na wniosek strony do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wykreślenie hipoteki na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego,
 2. prowadzenie spraw z zakresu nadawania gospodarstw rolnych.

Z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy:

 1. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Strzelińskiego i własność Skarbu Państwa.

Z zakresu ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w prawo własności:

 1. przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2011 16:23:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie