Starosta


Funkcję Starosty Strzelińskiego sprawuje - Marek Czerwiński

Telefon:
713 923 016-017
fax. 39 23 015

Sekretariat, pokój 113

 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Starostwa z wyłączeniem spraw należących do kompetencji Zarządu.
 2. Starosta kieruje Starostwem bezpośrednio oraz za pośrednictwem Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika oraz Naczelników.
 3. Starosta przy pomocy Starostwa wykonuje zadania określone w ustawach oraz wynikające z innych aktów prawnych, a także zapewnia współdziałanie Powiatu z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zadań Starosty należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Powiatu i Starostwa,
 2. występowanie z wnioskami do Rady o wybór Członków Zarządu oraz o powołanie i odwołanie Skarbnika,
 3. zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom Zarządu,
 4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,
 5. udzielanie upoważnień pracownikom Starostwa, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 6. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 7. wykonywanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży,
 8. dokonywanie okresowych ocen pracy Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza i podległych Naczelników,
 9. przyznawanie nagród i stosowanie kar wobec pracowników Starostwa,
 10. udzielanie urlopu Wicestaroście, Sekretarzowi, Skarbnikowi, Naczelnikom podległych Wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz pozostałym pracownikom Starostwa po akceptacji ich przełożonych,
 11. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,
 12. powoływanie pełnomocników i zespołów do rozwiązywania określonych problemów, czy zadań,
 13. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,
 14. realizacja zadań z zakresu administracji geologicznej,
 15. sprawowanie nadzoru merytorycznego w podległych Staroście Wydziałach, w tym:
  1. akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu,
  2. zapewnienie nadzoru nad realizacją uchwał organów Powiatu,
 16. koordynacja działań jednostek organizacyjnych Powiatu,
 17. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między Wydziałami,
 18. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
 19. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
 20. wykonywanie kontroli wewnętrznej w Starostwie,
 21. prowadzenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009 w zakresie merytorycznym stanowiska i podległych Wydziałów
 22. wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Starosty w przepisach szczególnych.

Staroście bezpośrednio podlegają:
 1. Wicestarosta,
 2. Sekretarz Powiatu,
 3. Skarbnik Powiatu,
 4. Radca Prawny,
 5. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
 6. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
 7. Referat Gospodarki Nieruchomościami,
 8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 9. Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 10. Inspektor ds. Kontroli Finansowej,
 11. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 12. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 13. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 1. Starosta jako kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za mienie Starostwa.
 2. Starosta może powierzyć pracownikom Starostwa odpowiedzialność materialną za poszczególne składniki majątkowe jednostki.
 1. W razie nieobecności Starostę zastępuje Wicestarosta.
 2. Do podpisywania przez Wicestarostę umów, zarządzeń i decyzji wymagane są odrębne upoważnienia Starosty.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2018 07:55:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive