SkarbnikFunkcję Skarbnika Powiatu Strzelińskiego sprawuje - Walentyna Hucał


Telefon:


Tel. 39 23 017


pokój 102

 1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. przygotowywanie danych do opracowania budżetu Powiatu i jego zmian,
 2. przekazywanie Wydziałom oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektowaniem budżetu,
 3. opracowywanie projektów uchwał w sprawie budżetu Powiatu oraz jego zmian,
 4. przekazywanie jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, przyjętych w projekcie budżetu Powiatu,
 5. nadzorowanie i analiza wykonania budżetu Powiatu przez Starostwo i przez jednostki organizacyjne Powiatu,
 6. przygotowanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu,
 7. przygotowywanie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 8. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
 9. nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu Powiatu oraz informowanie na bieżąco Zarządu o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z wykonaniem budżetu Powiatu,
 10. opracowywanie prognoz finansowych dla Powiatu:
  1. sporządzanie analiz dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
  2. opracowywanie rocznych i wieloletnich prognoz finansowych dla Powiatu,
  3. przygotowywanie analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania kredytów i pożyczek,
 11. opiniowanie projektów uchwał Zarządu i Rady powodujących skutki finansowe,
 12. kontrasygnowanie dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
 13. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem sprawozdawczości budżetowej Starostwa,
 14. nadzorowanie i kontrolowanie prowadzonej dokumentacji finansowej Starostwa,
 15. nadzorowanie przestrzegania procedur wewnętrznej kontroli finansowej Starostwa,
 16. nadzorowanie zadań i obowiązków powierzonych Głównemu Księgowemu Starostwa i dokonywania okresowych oceny jego pracy,
 17. wnioskowanie do Starosty w sprawach dotyczących stosunku pracy Naczelnika Wydziału Budżetowo - Finansowego oraz o przyznanie mu nagrody lub zastosowanie wobec niego kary przewidzianej w przepisach prawa,
 18. akceptowanie wniosków o udzielenie urlopu Naczelnikowi Wydziału Budżetowo - Finansowego,
 19. prowadzenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009 w zakresie merytorycznym stanowiska i Wydziału Budżetowo-Finansowego,


W razie nieobecności Skarbnika zastępuje Naczelnik Wydziału Budżetowo - Finansowego.

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2011 16:38:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive