Wydział Organizacyjno-Administracyjny


Wydział Organizacyjno-Administracyjny nadzoruje bezpośrednio Sekretarz Powiatu - Renata Dobucka

Telefon:

Tel. 713 923 016

pokój 114


Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:
 
 1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
  1. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
  2. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  3. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty,
  4. zaopatrywanie w dzienniki urzędowe, czasopisma i książki.
 2. W zakresie interwencji i wniosków Posłów i Senatorów RP oraz skarg i wniosków obywateli, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1 lit. k:
  1. prowadzenie rejestru interwencji i wniosków Posłów i Senatorów RP oraz skarg i wniosków przyjętych osobiście przez Starostę oraz wpływających do Starostwa na piśmie,
  2. gromadzenie oryginałów dokumentów,
  3. przekazywanie interwencji lub wniosku Posła lub Senatora RP albo skargi lub wniosku obywatela do załatwienia właściwemu Wydziałowi,
  4. udzielanie obywatelom informacji odnośnie procedury załatwiania skarg i wniosków.
 3. W zakresie spraw kadrowych:
  1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  2. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wydawanie legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,
  3. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent, emerytur, nagród jubileuszowych oraz odznaczeń dla pracowników,
  4. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
  5. nadzorowanie i prowadzanie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż.,
  6. sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 4. W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:
  1. opracowywanie i realizowanie budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału,
  2. administrowanie budynkami Starostwa,
  3. prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków Starostwa,
  4. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej,
  5. gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenia mienia Starostwa,
  6. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją urządzeń stanowiących wyposażenie Starostwa,
  7. załatwianie spraw związanych z zamawianiem pieczęci i tablic,
  8. gospodarowanie drukami i formularzami,
  9. gospodarowanie samochodem służbowym,
  10. wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
  11. organizowanie informacji wizualnej dla obywateli,
  12. prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa,
  13. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej,
  14. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
  15. prowadzanie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa.
 5. W zakresie informatyzacji:
  1. koordynacja działań z zakresu zakupu sprzętu i usług informatyki w Starostwie,
  2. przygotowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej,
  3. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
  4. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego przy używaniu oprogramowania w Starostwie,
  5. organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  6. inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w Wydziałach,
  7. wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa,
  8. udostępnianie informacji publicznej na zasadach określonych w przepisach oraz bieżąca aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. W zakresie spraw obywatelskich:
  1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie sprowadzania do kraju zwłok lub prochów osób zmarłych za granicami kraju,
  2. organizowanie przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu,
  3. wydawanie decyzji administracyjnych na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
  4. przyjmowanie informacji o wynikach zbiórki i sposobie użytkowania zebranych środków pieniężnych oraz o ogłoszeniu w prasie,
  5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz koordynowanie przedsięwzięć w zakresie ich zabezpieczenia,
  6. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  7. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych na ich wniosek,
  8. wyrażenie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym,
  9. prowadzenie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia należących do właściwości Powiatu.
 7. W zakresie powszechnego obowiązku obrony RP:
  1. organizowanie i przeprowadzanie poboru,
  2. organizowanie akcji kuriersko - posłańczej,
  3. realizacja zadań określonych w przepisach szczególnych,
  4. dbanie o bezpieczeństwo imprez masowych, w tym:
   • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzania imprezy masowej na terenie Powiatu lub jego części albo w obiektach lub na określonych terenach,
   • wydawanie zezwolenia na przeprowadzanie imprezy masowej bez udziału widzów w przypadku negatywnej oceny bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową.
 8. Postępowanie z rzeczami znalezionymi.
 9. Prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 10. Prowadzenie obsługi administracyjno - biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 11. W zakresie zamówień publicznych:
  1. kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych Wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  2. udzielanie merytorycznej pomocy Wydziałom przy opracowaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi,
  3. wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów,
  5. rozpatrywanie protestów w zakresie określonym stosownymi procedurami,
  6. występowanie w imieniu Starostwa do Urzędu Zamówień Publicznych,
  7. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych.
  8. sporządzenie rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych przez Powiat,
  9. realizacja inwestycji w oparciu o zatwierdzony plan finansowy oraz zabezpieczenie nadzoru inwestorskiego,
  10. przygotowanie materiałów źródłowych i ofert oraz zawieranie umów o realizację inwestycji,
  11. udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień na realizację inwestycji,
  12. koordynowanie inwestycji prowadzonych przez Powiat z inwestycjami poza samorządowymi realizowanymi na terenie Powiatu,
  13. prowadzenie rozliczeń realizowanych inwestycji,
  14. wnioskowanie o zmiany w budżecie w odniesieniu do zadań realizowanych przez Powiat,
  15. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków o dotację, pożyczki, kredyty, prowadzenie sprawozdawczości,
  16. przechowywanie dokumentacji (budowlanej) związanej z realizacją inwestycji Powiatu.
 12. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
  1. współpraca z administracją rządową, samorządem województwa, gminami, stowarzyszeniami w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej dotyczącego zakresu zadań Powiatu oraz w zakresie planowania i realizacji celów strategicznych i programów rozwojowych Powiatu,
  2. bieżące analizowanie i studiowanie dokumentów z zakresu rozwoju lokalnego, funduszy UE, oraz wytycznych i przepisów prawa w tym zakresie,
  3. koordynowanie i planowanie bieżących opracowań dotyczących rozwoju Powiatu i programów rozwojowych Powiatu, oraz monitorowanie pozyskiwania środków pozabudżetowych przez Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu,
  4. opracowywanie sprawozdań na temat stanu realizacji strategii i rozwoju, przedstawienia zagrożeń w ich realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji,
  5. przedstawianie planu realizacji projektów na rok przyszły i lata następne celem zapewnienia środków na ich realizację w budżecie Powiatu,
  6. opracowywanie zbiorczych propozycji rzeczowych i finansowych do wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu,
  7. monitorowanie realizacji projektów zawartych w programach rozwojowych Powiatu,
  8. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej służących integracji ze strukturami europejskimi w tym o dostępnych programach UE przeznaczonych na rozwój lokalny i ponad lokalny,
  9. prowadzenie w starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu, działalności informacyjnej o możliwościach i warunkach uczestnictwa w inicjatywach i programach finansowanych ze środków unijnych,
  10. współpraca z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu związanymi z uczestnictwem w projektach współfinansujących z funduszy europejskich,
  11. monitorowanie i bezpośredni nadzór nad realizacją projektów,
  12. udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Powiatu w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich,
  13. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udziałem Powiatu w programach i innych przedsięwzięciach dotyczących wdrażania modelu partnerstwa lokalnego,
 13. koordynowanie akcji Przejrzysta Polska.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2018 10:36:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive