Biuro RadyW ramach Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego funkcjonuje Biuro Rady Powiatu.Do zadań Biura Rady Powiatu należy w szczególności:
 1. w zakresie obsługi Rady:
  1. wykonywanie administracyjnej obsługi sesji Rady,
  2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej Rady,
  3. zapewnienie terminowego przekazywania materiałów na sesję Rady i jej komisję,
  4. prowadzanie rejestru interpelacji i zapytań radnych oraz rejestru wniosków i opinii komisji, a także ich przekazywanie do załatwienia właściwemu Wydziałowi,
  5. sporządzanie protokołów z sesji Rady,
  6. przekazywanie uchwał Rady Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Zarządowi i Wydziałom, które przygotowały projekty uchwał,
  7. przygotowanie rejestru kontroli Komisji Rewizyjnej,
  8. prowadzenie biura Przewodniczącego Rady,
  9. przekazywanie uchwał Rady stanowiących akty prawa miejscowego do publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,
  10. organizowanie udziału radnych w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp.,
  11. przyjmowanie skarg i wniosków obywateli dotyczących zadań lub działalności Zarządu, Starosty, kierowników powiatowych służb inspekcji lub straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także prowadzenie ich rejestru, gromadzenie oryginałów dokumentów, przekazywanie skargi lub wniosku do załatwienia właściwemu Wydziałowi i udzielanie obywatelom informacji odnośnie procedury załatwiania skarg i wniosków,
  12. opracowywanie projektów uchwał z zakresu funkcjonowania Rady,
  13. przygotowywanie, w celu naliczania diet radnych, miesięcznych informacji z tego zakresu dla Wydziału Budżetowo - Finansowego,
 2. W zakresie obsługi Zarządu i Starosty:
  1. obsługa posiedzeń Zarządu,
  2. koordynowanie prac związanych z tworzeniem aktów prawnych Zarządu i Starosty,
  3. zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
  4. prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno - gospodarczym i kulturalnym obywateli.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2011 16:34:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive