Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoStanowisko Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Telefon:


Tel. 39 23 016 w. 70


pokój 108


Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podlega bezpośrednio Staroście.


Do zadań Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy:
 1. w zakresie obronności:
  1. wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony na zasadach określonych przez Wojewodę,
  2. przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałaniem z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi,
  3. współdziałanie z instytucjami państwowymi, przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie administracji rezerw osobowych oraz wykonywaniem związanych z tym czynności określonych w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie,
  4. zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (akcja kurierska),
  5. zarządzanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, przymusowego doprowadzenia przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w przypadku niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,
  6. realizowanie zadań w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony,
  7. występowanie z wnioskiem do gmin w odniesieniu do świadczeń wykonywanych w związku z zorganizowaniem doręczania i doręczaniem kart powołania lub pełnienia czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonywania świadczeń osobistych lub rzeczowych.
 2. w zakresie obrony cywilnej:
  1. realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej,
  2. opracowywanie powiatowych planów obrony cywilnej,
  3. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie obrony cywilnej.
 3. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,
  2. monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo - ochronnych,
  3. zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
  4. szacowanie strat w sytuacji wystąpienia kryzysu, oraz programowanie procesu odbudowy,
  5. organizowanie szkoleń i ćwiczeń samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
  6. określenie zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, koordynowanie jego funkcjonowania i kontrolowanie wykonywania wynikających stąd zadań na obszarze Powiatu.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2011 16:30:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive