Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Mariusz KunyszTelefon:


Tel. 713 923 016


pokój 210, 211


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.


Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy:


Z zakresu ustawy o odpadach:
 
 1. przygotowywanie dla Zarządu Powiatu projektu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, jego aktualizacji oraz opinii dot. projektów gminnych planów gospodarki odpadami.
 2. wydawanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami dotyczących:
  1. pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  2. zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  3. prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  4. prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.
 3. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami,
 4. podejmowanie działań w przypadku, gdy gospodarujący odpadami naruszają przepisy ochrony środowiska,
 5. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji dla składowisk o zdolności przyjmowania poniżej 10 Mg odpadów na dobę,
 6. wykonywanie przypisanych staroście innych zadań określonych w ustawie przepisach wykonawczych.

Z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 
 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska:
 
 1. udzielanie pozwoleń na wprowadzanie energii lub substancji do środowiska,tj. pozwolenia:
  1. zintegrowanego,
  2. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  3. wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  4. na wytwarzanie odpadów.
 2. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wprowadzania energii lub substancji do środowiska tj.:
  1. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2. na emitowanie hałasu do środowiska
  3. emitowanie pól elektromagnetycznych.
 3. udział w systemie państwowego monitoringu środowiska, zbieranie i przekazywanie danych,
 4. wydawanie decyzji nakładających obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 5. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 6. zobowiązywanie, w drodze decyzji, prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
 7. sprawowanie i wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tut, organu, po wyraźnym upoważnieniu przez Starostę,
 8. opracowywanie dla Zarządu Powiatu propozycji projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolejny rok,
 9. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska przez urząd, opracowanie informacji opłatowych przekazywanych marszałkowi województwa,
 10. prowadzenie interwencji na podstawie skarg i wniosków obywateli w zakresie zadań Wydziału,
 11. wykonywanie przypisanych staroście innych zadań określonych w ustawie i przepisach wykonawczych.

Z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 
 1. udostępnianie i przygotowywanie informacji o środowisku i jego ochronie,

Z zakresu ustawy Prawo wodne:
 
 1. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
  1. szczególne korzystanie z wód,
  2. regulacje wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
  3. wykonanie urządzeń wodnych,
  4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
  5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  6. piętrzenie wody podziemnej,
  7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych
   dla wód leczniczych,
  8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
  9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, z wyłączeniem substancji chemicznych,
  10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1,
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
 3. wykonywanie przypisanych staroście innych zadań określonych w ustawie i przepisach wykonawczych.

Z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym:
 
 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 2. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 3. nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką,
 4. wykonywanie przypisanych Staroście innych zadań określonych w ustawie i przepisach wykonawczych.

Z zakresu ustawy o lasach:
 
 1. nadzór nad gospodarką leśną, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. nadzór nad wykonywaniem zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 3. przeprowadzenie oceny udatności uprawy, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,
 4. wykonywanie przypisanych Staroście innych zadań określonych w ustawie i przepisach wykonawczych.

Z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
 
 1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
 2. prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegającym ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
 3. wykonywanie przypisanych staroście innych zadań określonych w ustawie i przepisach wykonawczych.

Z zakresu ustawy Prawo łowieckie:
 
 1. wydawanie zezwoleń na posiadanie, utrzymywanie i hodowlę chartów rasowych oraz ich mieszańców,
 2. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich,
 3. naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich i rozdysponowywanie zebranych środków,

Z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
 
 1. redystrybucja środków na wpłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów,

Z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (zadania Geologa Powiatowego) współdziałanie ze Starostą przy takich zadaniach jak:
 
 1. udzielanie lub zmiana koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż na obszarze do 2 ha, przy wydobyciu kopaliny nie większym niż 20 000 m3/rok , gdy działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,
 2. przyjmowanie informacji o wielkości opłat eksploatacyjnych jakie naliczają sobie zakłady wydobywcze,
 3. ustalanie opłaty eksploatacyjnej, przy braku informacji od przedsiębiorcy,
 4. zatwierdzanie:
  1. dokumentacji hydrogeologicznych,
  2. dokumentacji geologicznych,
  3. projektów prac geologicznych.
 5. działalność organu pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, o ile nie zostały one zastrzeżone dla Wojewodów lub Ministra właściwego do spraw środowiska, w tym:
  1. wykonywanie nadzoru i kontroli,
  2. nakazywanie wstrzymania działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego,
  3. zakazywanie wykonywania przez wskazane w ustawie osoby określonych czynności.

Z zakresu ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji:
 
 1. wydawanie w drodze decyzji zezwoleń upoważniających prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
 2. wydawanie w drodze decyzji, zgody na zakup przez prowadzącego instalację objętą systemem dodatkowych uprawnień do emisji w przypadku zmiany instancji,
 3. wykonywanie przypisanych Staroście innych zadań określonych w ustawie i przepisach wykonawczych.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  11‑12‑2011 18:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2018 10:37:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive