Wydział Komunikacji


Funkcję Naczelnika Wydziału Komunikacji sprawuje - Anna Woroniecka
Telefon:


Tel. 713 923 016

Wejście B

Wydział Komunikacji nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.


Do zadań Wydziału Komunikacji należy:

 1. dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,
 2. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych,
 3. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu w pojeździe zmian konstrukcyjnych a także zmiany danych dotyczących właściciela i pojazdu zapisanych w dowodzie rejestracyjnym,
 4. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji), kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju o ile pojazd został zbyty lub zarejestrowany za granicą lub w przypadku zaistnienia innych przesłanek stanowiących podstawę do wyrejestrowania,
 5. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
 6. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego i wydawanie wtórników utraconych dokumentów,
 7. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska na wniosek uprawnionego organu,
 8. przyjmowanie do depozytu od Policji i jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego oraz zwracanie właścicielowi tego dokumentu po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 9. kontrolowanie wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów,
 10. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
 11. wydawanie międzynarodowych praw jazdy na podstawie krajowego prawa jazdy,
 12. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 13. przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,
 14. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie ( zagubieniu, zniszczeniu, kradzieży) prawa jazdy i wydawanie wtórników tych dokumentów, a także przyjmowanie wtórników w przypadku odnalezienia oryginału,
 15. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy,
 16. przyjmowanie do depozytu praw jazdy zatrzymanych przez Policję i ich wydawanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie,
 17. wydawanie zaświadczeń/skierowań o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami,
 18. przyjmowanie wydanych przez prokuratora i sąd postanowień o zatrzymaniu praw jazdy,
 19. wykonywanie kar dodatkowych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonych przez sąd,
 20. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy upłynął termin ważności prawa jazdy oraz w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów prawa drogowego,
 21. zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu,
 22. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania po ustaniu przyczyn powodujących jego cofnięcie,
 23. określanie miejsca przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T, powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do kierowania tramwajami,
 24. dokonywanie wpisu/skreślenia do/z rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 25. dokonywanie wpisów osób do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktora i skreślaniu z ewidencji,
 26. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia, kierowanie instruktorów na egzamin w uzasadnionych przypadkach,
 27. dokonywanie wpisu/skreślenia do/z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wydawanie i cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 28. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i wykonywani nadzoru oraz przeprowadzanie kontroli działalności stacji kontroli pojazdów,
 29. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
 30. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
 31. wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypisu (wypisów) z zaświadczenia,
 32. udzielanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
 33. prawo powierzenia dokonania kontroli działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia i licencji innemu administracji publicznej lub innemu organowi państwowemu,
 34. prawo do wezwania posiadacza zezwolenia lub licencji do usunięcia stwierdzonych uchybień,
 35. prawo zobowiązania posiadacza zezwolenia lub licencji do przedstawienia w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu,
 36. prowadzenie archiwum wydziałowego,
 37. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału,
 38. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych:
  1. wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
  2. wydawanie przepisów szczególnych w zakresie zarządzania ruchem oraz oznakowania dróg, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
  3. prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu, udzielanie zgody na niestosowanie się do niektórych znaków,
  4. opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gmin co do planowanego przebiegu dróg powiatowych,
 39. współpraca z Policją i Powiatową Strażą Pożarną oraz instytucjami ochrony przeciwpożarowej,
 40. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw leżących w kompetencji Wydziału,
 41. wydawania kart parkingowych
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  11‑12‑2011 18:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2011 18:08:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive