Harmonogram przyjęć punktów bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Strzelińskim w 2017 r.


Bezpłatna pomoc prawna w powiecie strzelińskim

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Starosta Strzeliński utworzył punkty, w których jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych wyżej wymienioną ustawą

Pierwszy z punktów zorganizowany został w pięciu lokalizacjach i przedstawia się następująco:

1. Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11; 57-100 Strzelin

PONIEDZIAŁEK od godz. 10.00 do 14.00 – Tel. 71 39 21 971

(radca prawny wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych).

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie, Plac Wolności 22; 57-120 Wiązów

PIĄTEK od godz. 10.00 do 14.00 – Tel. 71 39 31 136

(adwokat wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką).

3. Urząd Gminy w Przewornie, ul. Pocztowa nr 6; 57-130 Przeworno

ŚRODA od godz. 15.00 do 19.00 – Tel. 74 81 02 052

(adwokat wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką).

4. Urząd Gminy w Borowie, ul. Konstytucji 3-go Maja; 57-160 Borów

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00 – Tel. 71 39 33 221

(adwokat wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką).

5. Urząd Gminy w Kondratowicach, Kondratowice ul. Nowa 1; 57-150 Prusy

ŚRODA od godz. 14.30 do 18.30 – Tel. 71 39 26 060

(radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych).

 

Drugi z punktów zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelinie przy ul. Kamiennej 10; 57-100 Strzelin, w którym nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez Fundację w Służbie Wsi (dane fundacji: KRS 0000077423, NIP 898-19-09-434, Regon 932202564, adres:
ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław).

Harmonogram przyjęć:

  • w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8.00 do 12.00 oraz we wtorki od godz. 14.00 do godz.18.00 i w czwartki od godz. 10.00 do 14.00 – Tel. 575 749 955

 

W dni ustawowo wolne od pracy punkty nie będą czynne.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a w przypadku spraw karnych – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,

4) pomoc w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo - administracyjne,

5) pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art. 3 ust 1).

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie fizycznej, która:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane  świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2) posiada Kartę Dużej Rodziny, lub

3) uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5) nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat, lub

6) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub

7) jest w ciąży.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

 

Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach określonych wyżej wymienioną ustawą.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.


 

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  03‑01‑2017 23:56:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  03‑01‑2017 23:56:12
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2017 10:09:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive